08-727 63 69 info@kurshuset.se

Vad är Extended DISC?

Målet är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra.

 

Extended DISC skapar förståelse samt får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader, så utvecklas strategier för förbättrat samarbete.

Extended DISC som har funnits sedan 1994, är en holistisk modell som används för att förstå människors beteende och kommunikationsstil. Den identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor.

Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem. Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika. Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning utan vi vill skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill.

Resultatet

  • Från önskat beteende till situationsanpassat beteende
  • Från ett beteende som utgår från mig själv till ett beteende som tar hänsyn till den andra personen
  • Från naturligt beteende till utvecklat beteende
  • Från spontant beteende till medvetet beteende

Vad gör det inte…?

  • Klassificerar inte personer som bra eller dåliga
  • Begränsar inte personens förmåga att utvecklas
  • Ger inte höga eller låga poäng eller klassificerar människor som bättre eller sämre
  • Mäter inte intelligens eller yrkeskompetenser

Vad mäter vi?

Extended DISC mäter känslor,  Extended DISC mäter det omedvetna beteendet och jämför det med den medvetna justerade beteendestilen, vilket tillåter mätningen av känslor.Det överträffar i detta avseende vanlig DISC med bred marginal. Vi kan sedan se de känslor som utrycks av respondenten under ifyllandet av frågeformuläret, som stressnivåer, osäkerhet rörande sin roll, otrygghet, frustration, pressen av förändringar, etc. Det tillåter också rapporten att definiera hur den rådande situationen påverkar respondentens motivation vad gäller särskilda behov.
Detta är vital information för både individen och organisationen.

Över 1000 olika beteendekompetenser

Extended DISC antar att en individ har olika reaktionslägen för alla beteendestilar, av vilka han/hon föredrar vissa framför andra. Genom att identifiera över 1000 olika beteendekompetenser, tillåter Extended DISC en individ att vara mer flexibel och dynamisk (anpassningsbar) i sitt beteende. Andra DISC baserade program antar att en individ är antingen en känslomässig eller tänkande typ, genom att endast identifiera fyra stilar. Till och med Myers-Briggs, ett av de mest välkända utvärderingssystemen som finns, känner endast igen 16 olika stilar.

Extended DISC är svårt att lura

Extended DISC är extremt svårt att lura. DISC program kan (och gör det ofta) besvaras av respondenterna på ett sätt som de tror att den potentiella arbetsgivaren vill att de ska svara. Detta är möjligt eftersom de lägger betoningen på de medvetna anpassade beteendestilarna. Vi vet när någon har försökt knäcka systemet. Rapporten blir antingen ogiltig, visar spegelvända profiler, visar en tajt Profil II eller visar en over-shift i Profilerna. Det finns inget sätt att veta när en vanlig DISC rapport är oriktig.

 
 

Stabilt resultat

Profil II illustrerar en persons naturliga respons till en yttre påverkan. Det är den beteendestil som kräver minst energi och ansträngning, som kräver minst koncentration och är vanligtvis den mest bekväma för individen. Det är möjligt att definiera handling och tankemodeller för en persons naturliga beteendestil genom användning av Profil II. Varje betydande och stor förändring i den tyder vanligtvis på avgörande händelser och förändringar i individens omedelbara närhet. Detta tvingar honom/henne att söka nya vägar att klara av situationen.

Mäter individen på både omedveten och medveten nivå

Profil I illustrerar hur personen känner sig vilja/behöva anpassa sitt beteende för att handskas med kraven under de rådande omständigheterna. Profil I demonstrerar individens medvetna förståelse för sig själv och sitt eget beteende i nuvarande situation (medveten självbild).

Extended DISC utvärderar inte bara, utan utvecklar även individen

Genom att jämföra dessa båda Profiler kan vi avgöra huruvida en person har försökt besvara frågorna på ett sätt som de tror att intervjuaren vill att de ska uppträda. Vi kan avgöra om det finns en betydande känsla av osäkerhet eller avsaknad av tydlighet, huruvida personen känner sig otrygg eller om personen är frustrerad. Vi kan till och med tolka en känsla av hjälplöshet och återigen om personen befinner sig under press. Vi kan avgöra om personen känner behov av att anpassa sig, i vilken utsträckning de känner att de behöver anpassa sig och hur troligt det är att anpassningen i det långa loppet kommer att leda till stress.

Extended DISC textbank är betydande

Textbanken är betydligt större än konkurrenternas. Textbanken tillåter 228 383 696 helt olika textsidor att tas fram. Våra konkurrenter kan, som bäst, skapa runt 200 olika texter. Stilen och formatet är koncist och innehåller lättfattliga grafiska illustrationer. Användare kan på några timmar lära sig att förstå mer komplexa tolkningar av rapporterna.

Extended DISC rapporterna är lätta att få

Det finns olika sätt att erhålla rapporterna: Frågeformulären kan fyllas i online, överallt i hela världen. Rapporterna är även tillgängliga i PDF-format direkt från servern dygnet runt.

Tillgängligt på en mängd olika språk

Extended DISC är tillgängligt på 50 språk. Alla språk är tillgängliga för alla användare. Denna funktion är som mest användbar för människor vars modersmål inte är engelska.

Extended DISC Diamanten

En god förståelse för de huvudsakliga beteendestilarna är väsentlig vid användandet av Extended DISC bedömningen. När användaren har uppnått denna förståelse, så är det väldigt enkelt att använda denna kunskap för otaliga tillämpningar.
Genom att använda en motsvarande karta som, så snart användaren lärt sig att läsa den, gör det möjligt att titta på en karta vart som helst i världen och kunna orientera sig.
Detsamma gäller för Extended DISC Diamanten. Extended DISC Diamanten är baserad på Fyrkvadrantmodellen och de fyra beteendedragen. Var och en av de olika kombinationerna av de fyra beteendedragen har sina positioner inom Diamanten.